Categories
games

معرفی سرویس کاهش پینگ

Everything About Ping Lower Services
تا چند سال قبل چیزی به نام سرویس کاهش پینگ نداشتیم، این سرویس نوپا چیزیست که طی چند سال اخیر در سطح اینترنت و در میان وبسایت ها دیده شده است.
با داشتن سرورهای فارسی قدرتمند به شما این امکان را می دهد که وضعیت بازی Pingg سرویس کاهش پینگ آنلاین خود را به اصططططلاو روان تر کرده و در نتایت با پینگ تایم کمتری وارد یم مورد نخر خود شطططوید و در نتییه بازی آنلاین بتتر، لذت بخش تر و سططریت تری را تیربه کنید و امتمال قطت شططدن نا تانی و اختلال اینترنت خود را به مداقل ممکن برسانید.
میلی ثانیه پینگ کمتر یا بیشططتر چیز چندان متمی نباشططد، اما ا ر اینطور فکر می 100شططاید با خودتان فکر کنید که کنید سخت در اشتباهید !
شاید برای یک بازی فوتبالی مثل پینگ پایین چندان اهمیتی نداشته باشد، اما برای بازی های تیراندازی خیر، FIFA را بصورت آنلاین بازی کرده باشید، آن Rainbow Six یا Counter Strike اینطور نیست! کافیست یکبار بازی پرطرفدار میلی ثانیه چقدر در هدف 100 میلی ثانیه نسططططبت به پینگ تایم 200زمان اسططططت که متووه خواهید شططططد که پینگ یری، تیراندازی، عکس العمل و نتییه بازی شما تاثیر ذار خواهد بود.
هر چقدر پینگ تایم اینترنت شما داخل این یم بیشتر باشد رامت تر توسط بازیکنان مریف مقابل مورد اصابت لوله قرار خواهید رفت! بله پینگ فقط روی بازی تاثیر ذار نیست، روی نتییه آن هم تاثیر مستقیم دارد !
می خواهید بدانید چرا این اتفاق می افتد؟ با ما همراه باشید 🙂
فریم (تصططویر) از بازی را 5 میلی ثانیه وارد بازی می شططوید به این معنیسططت که در هر ثانیه 200وقتی شططما با پینگ فریم افزایش پیدا می کند. یعنی 10 میلی ثانیه بازی می کنید این عدد به 100مشاهده می کنید، اما زمانی با پینگ میلی ثانیه هم 10می توان فت که سرعت بازی برای شما عملا دو برابر می شود. برای یمر های مرفه ای متی میلی ثانیه ! 100 عدد بسیار بزر یست! چه برسد به
pingg اسطططتفاده کنید! همین اون وارد سطططایت Pinggپس وقتش رسطططیده از سطططرویس های کاهش پینگ شطططده و .ir سططرویس مورد نخر خود را انتخاک کنید و بصططورت آنی و پس از پرداخت آن را دریافت کنید. در ضططمن می توانید قبل از خرید از بخش تسططت راینان سططرویس را بر روی اینترنت خود تسططت کرده و از عملکرد آن بر روی اینترنت خود اطمینان پیدا کنید.

دویل استفاده از سرویس کاهش پینگ بازی :
امروزه با پیشرفت تکنولوژی شاهد عرضه بازی های ودیدی هستیم که ونبه بازی و تفریح آنان بیشتر به یک رشته ورزشی تبدیل شده است، کمپانی ها و شرکت های بزرگ بر روی ساخت تیم و شرکت در مسابقات سرمایه زاری میکنند.
این امر باعث شده در کشور های خاورمیانه مانند ایران نیز شاهد به میدان آمدن تیم های زیادی باشیم که نیازمند پینگ تایم مناسبی برای مسابقات و بازی آنلاین هستند. اما متاسفانه با ووود سرعت پایین اینترنت و نبود زیر ساخت مناسب بیشتر از باو بودن پینگ رنج می برند.
در این میان چند شرکت اینترنتی هم با شعارهایی مانند اینترنت یمینگ پا به میدان ذاشته اند که البته کیفیت آنتا هم با سرور های خارج از کشور چننی به دل نمیزند، مال این سوال پیش می آید که چه راه هایی برای باو بردن کیفیت اینترنت و کاهش پینگ و پکت وست ووود دارد؟
در وواک میتوان فت بتترین زینه استفاده از سرویس های کاهش پینگ میباشد که تا به مال چندین شرکت چنین خدماتی متت کاهش دادن پینگ عرضه کرده اند. (مانند ادپینگ، پرو پینگ، پینگ پارس، پینگ شاپ و …)

پینگ تایم
یکبار بررسی وضعیت پینگ و داشتن این تصور که پینگ همیشه ثابت خواهد ماند تصوری غلط می باشد، خود کلمه پینگ تایم ویای این موضططوم می باشططد که پینگ در زمان معنی خواهد داشططت و طی تمامی زمان ها ثابت نیسططت و می تواند مقادیر مختلفی داشطططته باشطططد. اینکه پینگ تایم در ل خه ای نرمال بوده دلیل بر این نیسطططت که در تمامی ل خات هم نرمال خواهد ماند متی بعد از اتصال و در زمان استفاده از کاهش پینگ نیز این قانون ماکم است.

پینگ به آدرس ها
که در میان یمرها رواج دارد صرفا آی پی هایی هستند که وتت تست کلی 4.2.2.4 و یا 8.8.8.8 آی پی هایی نخیر IP وضعیت اینترنت پینگ تایم کاربرد دارند. با زبانی ساده تر تنتا آی پی هایی که برای شما اهمیت دارند تنتا و تنتا های یم سطططرور می باشطططند و به هیپ ووه پینگ از ادرس های دینر کاربردی ندارد، چرا که هر دو آنتا از های DNS و ل هستند و طبیعتا سرور یم که روی آن بازی می کنید سرور ! و ل نیست DNS

سرویس کاهش پینگ چنونه کار می کند ؟
شما با متصل شدن به سرور های پرقدرت سرویس کاهش پینگ، تاثیر معیزه آسایی را در کاهش پینگِ اینترنت خود مشاهده خواهید کرد. به این ونه که پس از اتصال به سرویس، تعداد یا همان Packet Loss های اینترنت Timed Out کاربر به مداقل میزان ممکن خود رسطططیده و هم چنین یا همان تاخیرهای داخل یم نیز تا مد بسطططیار زیادی از Delay بین خواهد رفت تا شما بازی آنلاین بدون لگ و قطعی ای را تیربه کنید. علاوه بر این مورد، این سرویس کاهش پینگ به شما کمک می کند تا پینگ اینترنت خود را به طور قابل ملامخه ای کاهش دهید.

انتخاک سرویس کاهش پینگ مناسب:
پس از تست کردن سرویس بصورت کامل (تروی ا داخل خود یم) و در صورت داشتن رضایت از آن میتوانید اقدام به خرید فرمایید (با مراوعه به صف ه اصلی وبسایت پارس پینگ، و انتخاک یکی از دو پلن نام دود زمانی و یا یکماهه).

تست راینان :
وتت دریافت اکانت تست راینان به صف ه اصلی سایت مراوعه کنید.
ووه ، روز پس از خرید 7 شططایان رکر اسططت در صططورت نارضططایتی از کارکرد سططرویس (با رکر دلیل مووه) می توانید تا پرداختی خود را پس بنیرید.

هر اینترنتی یک پینگ به اصطلاو داخلی دارد، پینگ داخلی به معنی پینگ اینترنت تا سرورهای تتران می باشد و مقدار آن قبل از استفاده از سرویس کاهش پینگ بسیار مائز اهمیت است .این سرویس مخصوص افرادیست که پینگ داخلی اینترنتشان در وضعیت استاندارد و مطلوک باشد.

اما چنونه می توان پینگ داخلی اینترنت خود را بررسی کرد ؟ سنیشِ پینگ از هر آی پی (سروری )که داخل ایران باشد معادل است با پینگ داخلی آن اینترنت .ا ر با ن وه بررسی پینگ داخلی آشنایی ندارید اینیا را بخوانید.

در کل برای درک هرچه بتتر موضوم پینگ به مثال زیر تووه کنید.

میلی ثانیه وارد بازی 160 توسط اینترنت خود و بدون استفاده از سرویس های وانبی و با پینگ A فرض کنید کاربر میلی ثانیه وارد بازی می 110 پس از اتصال به سرویس کاهش پینگ ادپینگ و با پینگ تایم B می شود، اما کاربر تصویر پشت سرهم )از بازی را بییند، این در مالیست 6( فریم 6 در هر ثانیه می تواند مدود A شود .در نتییه کاربر تصویر پشت سرهم )می رسد .با زبانی ساده تر کاربر دوم بازی را 9( فریم 9 به بیش از B که این عدد برای کاربر برابر سریت تر می بیند !طبیعتا کاربر دوم می تواند خیلی رامت تر از کاربر اول آنلاین 1.5 نسبت به کاربر اول مدود بازی کند و مریفان خود را شکست دهد.

خب رسیدیم به انتتای آموزش، امیدواریم لذت برده باشید. متما نخرات خودتون رو برامون کامنت کنید.
یادتون نره عضو کانال تلنرام و پیج اینستا رام ما هم شوید.

Categories
games

Getting To Know World of Warcraft

Snowstorm games have carried game improvement to another peak as they set forth another game from their Warcraft arrangement. Nonetheless, this time they spread out a major contort. Delivered in 2004, the World of Warcraft is the greatest break in the hugely multiplayer online pretending game market. This game has been a commonly recognized name in the gaming scene as it merits the condensing WoW.

Universe of Warcraft is played in a dreamland that was first made in 1994. Be that as it may, as they tapped continuous methodology gaming with their Warcraft arrangement, a gaming shift is all together. In World of Warcraft, players can control a focal character wherein you can complete journeys, find various universes, and cooperate with different characters constrained by different players.

Gamers can grab hold of in any event ten unique races from two distinct collusions. These gatherings are the Alliance and the Horde. You can play the Humans, Night Elves, Dwarves, Gnomes, and Draeinei. On the off chance that you need to play the Horde group, you can play the Orcs, Tauren, Undead, the Trolls, and the Blood Elves. Gamers can likewise choose from various classes, for example, Druids, Hunters, Mages, Priest, Paladin, Rogues, Sharman, Warlock, and Warriors. Each race and classes has various qualities and shortcomings that portray the variety of the game.

On the off chance that you are fruitful in doing missions, you are remunerated with cash, various things, and various levels that give you more spells and powers. Players can likewise begin fights with adversary groups as they structure collusions. The game range of World of Warcraft is practically limitless as the game gives you more universes to investigate by means of their development packs which likewise give new missions, things, guides, and characters. As is commonly said, World of Warcraft is a pearl of the MMORPG world.

The World of Warcraft is a game planned with no genuine consummation. This implies you can play the game as far as might be feasible or as long as you are messing around with it. It is tied in with living in a universe, mutual wow classic buy gold by different characters, as you create connections, partnerships, and individual story. It is your own virtual world as you assume the veil of your character as it slains evil spirits and beasts yourself. This submersion is the thing that makes World of Warcraft an exemplary web based game. Sponsored with a generally bright storyline, gamers who play the Warcraft arrangement will discover World of Warcraft simple to play as they can follow what has happened to places like Azeroth and Kalimdor as we see the world that was shaped from the past games.

Categories
games

The Availability of Funny Games Online

Best in class coolness of amusing games and plans just got tightened up to another level. There are interesting games and applications aplenty to be found on unique new web-based interfaces. You can discover solid web-based interfaces on the web. These gateways can give you exceptional admittance to the most up to date games that are generally spread. The vast majority of them are basic glimmer games, or new cycles or forms of well known applications, or cool games dependent on famous subjects and media characters. The site is quickly accomplishing a worldwide standing as a document of explosive, streak based gaming eminence.

The greater part of the interesting games accessible on gaming destinations appeal to all ages and socioeconomics. An extra thought restraining to the immense mass market allure of the games came from the no-cost reason for getting to them. Heaps of individuals come to play free games on the web, and these kinds of locales conveys benefits the guests, most particularly gamers around the world. Interesting games could captivate, sit back, and once in a while even make one feel that gaming is surely an incredible recreational movement. They are above all fun, and connect with the brain in a way that revive states of mind, and at their best develop their capacities in innovative or inventive reasoning.

The website admins have put a ton of development into streak games offered on the webpage, notwithstanding the amusement perspective behind their interesting games. Streak arcade games have been exceptionally mainstream methods for creating traffic and building networks over the web, just as in driving the notoriety of tablet-based PCs and other cell phones. The energy and lively nature of gaming prevail upon a wide range of populaces on the web and track likewise some hybrid crowds from different hand-held gadgets on the planet.

Due to the serious climate these days, many game entryways give an assortment of highlights intended to give aficionados of interesting games an encounter past their desires. By consolidating free games online with a smooth, agreeable plan and natural interface, the gaming webpage offer a preferred position over different entrances that expect you to consistently buy applications, or require uncompromising downloads before the product can even work. As such they will end up being a web safe-haven for individuals searching for the most ideal all-around bargain, just as a decent snicker playing the games.

Media rich plan is an integral part to the nature of the glimmer games included on the site. The software engineers building up the games are continually improving their specialty in an intuitive cycle. This would imply that the demonstration of coding another projects help improve the capacity to compose 먹튀검증 future projects, which thusly assist one with tweaking and improve earlier projects. The consequence of this is a consistently updated quality to the games, with an eye toward remaining as sharp looking and utilitarian as its partners via web-based media locales and the hand held versatile gaming world.

The results of such reformist way to deal with game planning are amusing games that are without a moment’s delay both immersing and exceptionally intelligent in nature. A few games feel like scaled down films, showing a progressing flummox like circumstance player is important for the activity. Activity experiences are joined a portion of the vignettes, delivered inside the restrictions of glimmer to appropriately show. Other cool games are committed to astound looking like Tetris, Bejeweled, Sudoku, and some more. However, with the wacky turn around in anywhere. The communication urges players to really envision themselves as a component of their exercises, making games even more enjoyable to play.

Entertaining games on these game entrances are the results of media-driven applications that cause their energetic look and to feel exceptionally speaking to guests. You can even transfer your own games, particularly in the event that they are viable with the mainstream allure and fun nature somewhere else included on these sites. While you may not yet be a top notch developer, in case you’re very acceptable with streak coding and have a decent awareness of what’s actually funny, you could presumably share clever enough cool games in the World Wide Web.